گزینه های دیگر برای آزمایش سم شناسی معمولی

نیاز به ایجاد گزینه های دیگر برای آزمایش حیوانات برای ارزیابی ریسک شیمیایی ناشی از ملاحظات اخلاقی ، قانونگذاری و تشخیص این امر است که روشهای جایگزین می توانند علم بهتری ارائه دهند. از نظر تاریخی ، آزمایش روی حیوانات تنها روشی برای ارزیابی ریسک شیمیایی بود ، اما اکنون روشهای دقیق تری به دلیل پیشرفت های شگرف در درک مکانیسم های سمیت در حال توسعه هستند. در حال حاضر ، مدل هایی با استفاده از روش کشت بافت برای اندازه گیری میزان مرگ سلولی در رده های سلولی کلونال و در مدل های معادل پوست ، توسط تنظیم کننده ها پذیرفته شده اند. نیاز ذاتی در سم شناسی برای پیش بینی دوز با مدل هایی برای ارزیابی حمل و نقل و سوخت و ساز برآورده می شود. پاسخ های پیچیده تر ، مانند پاسخ هایی که توسط سیستم ایمنی و عصبی به نمایش گذاشته می شود ، چالش های بیشتری را ایجاد می کند. برای پاسخگویی به این چالش ها ، مدل های رایانه ای که برهم کنش های سلولی را شبیه سازی می کنند علاوه بر مدل های کشت سلولی احتمالاً مورد نیاز خواهند بود. در واقع ، درک زیست شناسی سیستم ها با هماهنگی با روش های جایگزین معتبر ، قابلیت توصیف سمیت شیمیایی را دارد: شناسایی اهداف مولکولی. تجزیه و تحلیل اثر در مسیرهای پایین دست مدل سازی پاسخ متابولیکی. و پیش بینی پاسخ کل ارگانیسم. به طور خلاصه ، اکنون ابزارهایی موجود هستند که پتانسیل ارزیابی دقیق تر ریسک شیمیایی با استفاده از یک رویکرد انسانی و کارآمد را دارند. کربن فعال

در هنگام تدوین تست ها از جمله مبنای علمی آنها و ظرفیت های پیش بینی ، ملاحظات بسیاری وجود دارد ، که در طی تدوین روش اهمیت دارند. علاوه بر این ، معیارهای اعتبار سنجی باید در نظر گرفته شود. در این فصل به علوم جایگزین های جایگزینی می پردازیم.مفهوم مدل های جایگزین در آزمایش سمیت بر اساس اصل 3R – جایگزینی ، پالایش و کاهش – بود که توسط راسل و بورچ (1959) شرح داده شد. پالایش به بهبود رفاه حیوانات با به حداقل رساندن درد و پریشانی واقعی یا احتمالی در طول زندگی حیوان یا استفاده از حیوانات در مقیاس فیلوژنتیک كمتر اشاره دارد. جایگزینی به معنای اجتناب یا جایگزینی حیوانات در روشهایی است که از حیوانات به طور سنتی استفاده شده است ، به طور کلی این شامل مدلهای آزمایشگاهی و در مدلهای سیلیکو که بخشی از آن هستند ، از اطلاعات مربوط به پایگاههای داده ژنومی و پروتئومیک است. کاهش به مؤثرترین طرح تجربی و به عبارتی تعداد مناسب حیوانات برای قدرت آماری مورد نیاز و گونه های صحیح برای سؤالی که گفته می شود اشاره دارد. همانطور که در این فصل بحث خواهیم کرد ، روشهای جایگزین فراتر از 3R نقشهای مفیدی خواهند داشت. روشها و مدلهای پر توان مبتنی بر بافت انسانی ، هر دو صنعت و دولت را قادر می سازند تعداد زیادی مواد شیمیایی را غربالگری کرده و به نتایجی برسند که جامع تر و دقیق تر پاسخگویی انسان را پیش بینی کند.

روش های جایگزین کامپیوتر کامپیوتر مدل علوم علوم زیست
CYPcytochrome P450FQPAF محافظت از کیفیت مواد غذایی ActICCVAMI کمیته هماهنگی بین المللی در اعتبارسنجی روشهای جایگزینQ رابطه ساختار- فعالیتی کمیابی مقدار دسترسی ، ثبت ، ارزیابی ، مجوز مواد شیمیایی

گزینه های دیگر برای آزمایش سم شناسی معمولی