چطور از تکنولوژی خوب استفاده کنیم؟

چرا کشورهای در اکنون بسط در عرصهء تکنولوژی عمدتا ناموفق بودهاند؟ اهمیت توسعه و گسترش تکنولوژی ایجاد و مدیر و سازماندهی در سراسر پهنهء گیتی،با سیستم گردش شدید محصولات و نقل و انتقال مردم و پیشرفتهای پرسرعت در زمینهء ارتباطات،با پیشرفتهای چشمگیر در فرمان دیتا پردازی(DATA PROCESSING)،با گسترش پیامهای مربوط به رسانههای خبری و غیره شبکههای ارتباطی به فراوانی در سراسر عالم پدیدار گشته و گسترش یافته است.مردم به نجو روز افزونی در زندگی روزمرهء خویش حیاتی فرهنگهای متنوّع دیگری رو به رو میشوند و به دنبال آن، ارزشها و بینشهای متمایز را کشف می‌نمایند و بدان وسیله دارای چهرههای متعدّد و جوامع بشری متعدد آشنا میشوند. بر مبنا نظریهء آمارتیا سن (A.K.SEN)با فرض توزیع درآمد یکسال،به کارگیری تکنولوژی سرمایهبر در کوتاه مدت موجب منفعت بخش اعظم میگردد اما از آنجا که تکنولوژی سرمایه بر نیازمند تقاضای فزاینده می باشد و در ازای حقوق و دستمزد و هزینهء کمتر ایجاد بیشتر را به دنبال دارد در بلند مدت به علت کمتر مصرف،رشد حاصل را متوقف و خنثی خواهد نمود.برعکس، به کارگیری تکنولوژی کاربر،با توزیع اکثر حقوق نسبت به تکنولوژی سرمایهبر،درآمد را بالا می برد و در بلند مدت از طریق مصرف و پس انداز و کنترل تولید،رشدی مناسب را به اخبار تکنولوژی طالب دنبال خواهد داشت. بایستی به این اورجینال دارای دقت داشت که تکنولوژی به تنهایی قادر به رویش و توسعهء یک مملکت وجود ندارد بلکه در صورتی که موقعیت ضروری به جهت به کارگیری آن و بخصوص رعایت تناسب لازم از لحاظ تطابق دارای محیطی که باید در آن به عمل گرفته شود فراهم نیاید بیتردید زیانهای آن بیش از منافعش خواهد بود.البته باید اعتنا داشت که الگوی توسعهء کشورهای توسعه و گسترش یافته اساسی آنچه می بایست در کشورهای در هم اکنون توسعه و گسترش یافته کلیدی آنچه باید در کشورهای در حال گسترش در حیث گرفته شود کاملا متفاوت است.در یک مرز و بوم در درحال حاضر گسترش در برنامهریزی توسعهء کلان،حذف فقر اجتماعی، تأمین دست کم نیازهای زندگی به جهت همه،ریشه نمودن گرسنگی،همگانی،ساختن سواد آموزی و غیره می تواند جزو هدف ها حیاتی بسط باشد و لذا ابزار اضطراری برای وصال به این هدف ها نیز بایستی متناسب اهمیت آن انتخاب گردد.باید طولانی تر نمود که تکنولوژی در تولید جهانی بسیار پیچیده حیاتی مسائل متعدّد و جدید دست داشته است؛مسائلی که وقتی یا به هیچ وجه وجود نداشته یا این که حل نشدنی بوده است.با همین مسائل(مانند در اختیار گرفتن آلودگی هوا)اغلب می بایست از روش کاربرد تکنولوژی یا این که توسعهء تکنولوژی نو رویارویی کرد.این بدان معنی است که کلیدی چیزی به حل مشکلات پرداختهایم که خود در وهلهء نخست باعث پیدایش مشکلات شده است. ذیل چه شرایطی تکنولوژی وابستگی میهن را بخش اعظم میکند؟ زمانی رئیس استفاده از تکنولوژی را بلد باشیم، می توانیم مدیتیشن کنیم، می توانیم مهارت های مضاعف بیشتری یاد بگیریم و می توانیم هر سال بیشتر مکتوب بخوانیم. دیجیکالا مگ یک رسانهی آنلاین کلیدی محوریت موضوعات دارای ربط حساس فناوری و سبک زندگی مدرن میباشد که در تابستان سال ۱۳۹۴ بوسیله تارنما دیجیکالا ایجاد شد. لیتیوم فلز که بعضی اسم «ماده رویایی» را برایش انتخاب کردهاند در کنار گرافیت و مس میتواند به دانسیته هرچه اکثر باتریهای امروزی باعث شود و باتری نهتنها انرژی بیشتری در خود نگه میدارد، بلکه به جهت مدتی طولانیتر عمر میکند. بیشتر علمای اجتماعی،توسعهء سیاسی را به منزلهء فراگردی فرض می کنند که نیکی صرفا تجدید نظام سیاسی بلکه تغییر و تحول خط مشیها و ملت سازی را هم شامل میشود.در واقع هدف ها توسعهء سیاسی چنان دامنهدار میباشد که از نحوه دموکراسی،برابری،ثبات، مشروعیّت،مشارکت،بسیج،نهادی کردن، همبستگی،عدالت،آزادی و غیره شناسایی میگردد. هر مرزو بوم به جهت دستیابی به توسعه سعی می نماید زیرا گسترش هدفی است که بیشتر مردمان آن را لازم میدانند.پیشرفت اقتصادی(توسعهء اقتصادی)یکی از بخش های مهم دارای گسترش هست ولی صرفا دلیل نیست. گسترش مفهومی است یکسری بعدی و علاوه بر جنبهء مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبهها را هم دربر می‌گیرد که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجدّد مجموعهء نظام اقتصادی و اجتماعی مملکت است.