هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

دراینبین یک عدد از شیرآلات زیاد پرکاربرد که نقش حساسی را در خطوط لولهکشی ایفا میکنند، شیر فشارشکن است. همین دسته از شیرآلات به جهت در دست گرفتن فشار در تجهیزات و خطوط لولهای که تحتفشار عمل میکنند، مورداستفاده قرار میگیرند. شیرآلات در صنعت بهمنظور کاربریهای مختلفی مورداستفاده قرار میگیرند. سیلندر می باید در انتهای کورس خود به مدت هنگامی بماند. زمانی که در لوله ها فشار جریان قلیل می شود از پمپ و وقتی که فشار بیش از اندازه بسیار می شود از شیر فشار شکن استعمال می کنیم. این شیر ها همانند شیر های کنترل جهت به رخ نرمال گشوده و نرمال بسته هم می قدرت تقسیم بندی نمود. در‌حالتی که فشار ورودی از فشاری که به جهت خروجی توسط پایلوت تنظیم شده بخش اعظم باشد، به وسیله باز شدن مجرای جریان در خروجی همین فشار اضافی کنترل و به مقدار گزینه نیاز تهیه و تنظیم می شود و در صورتی که فشار ورودی کاهش از فشار مورد نیاز در خروجی باشد، مجرای خروجی شیر به اندازه فشار تنظیم شده بسته می شود. از سوی دیگر در شیر های کنترل فشاری که در وضعیت نرمال گشوده هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می نمایند که شیر در دست گرفتن فشار به سمت تعادل حرکت فشار شکن هیدرولیکی نماید. به طور کلی می قدرت به کمک شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا کمتر داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر کنترل فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. حداکثر نیروی مورد نیاز بوسیله سیلندر تابعی از حداکثر فشار سیستم و تراز بازه زمانی پیستون و میله پیستون بوده لذا جهت در اختیار گرفتن دقیق نیروی ایجاد شده در سیلندرها، بستگی به در دست گرفتن دقیق مرحله فشار سیستم دارد. شیر فشارشکن دسته FP-720-UL جهت کاهش فشار بالا و ناپایدار بالادست برای حفظ فشار پایدار ذیل دست، صرف لحاظ از تغییر تحول فشار بالادستی یا این که جریان به فعالیت می رود.