فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

همین نتیجه های نشان بخشید تنش بی آبی اثرات منفی زیاد معنی­داری بر وزن هزار دانه دارد. وی در ادامه اساسی اشاره به ارزشمندی بعضی کودها مانند کود سولفات پتاسیم که بها آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: این محصولات لبه سود مناسبی حتی نسبت به سایر فرآوردههای پتروشیمی دارند. نتیجه ها مقایسه میانگین سطح های متفاوت سولفات پتاسیم نشان اعطا کرد که ارتقاء کاربرد کود پتاسه از صفر به 300 کیلوگرم در هکتار تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته است؛ ولی دربین کاربرد 200 و 300 کیلوگرم در هکتار پتاسیم تفاوت معنی­داری در کارایی دانه مشاهده نشد. در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین شاخص برداشت جو حاصل شد (1/36 درصد) که حیاتی عدم کاربرد کود پتاسیم شاخص برداشت به 32 % کاهش یافت. در پایان فصل رشد، کارایی دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو سوای پوشینه اندازه­گیریشد. در میان سطوح متفاوت کاربرد سولفات پتاسیم تیمار عدم کاربرد پتاسیم کمترین (9/30 گرم) و تیمار 300 کیلوگرم در هکتار بیشترین (34 گرم) وزن هزار دانه را به دست آمد. اصلی هدف باز‌نگری اثرات دورهای مختلف آب پاشی و کاربرد مقادیر متفاوت کود پتاسیم در خاک، بر کارایی و اجزای کارایی جو سوای پوشینه، آزمایشی حیاتی کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های تام تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد میبد مدرس یزد در سال 1388 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه به دور متفاوت آبیاری شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار سطح کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. سولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی K2SO4 یکی از از مواد شیمیایی لبریز کاربرد در کشاورزی است. دلجوان پتروشیمی ارومیه را تولیدکننده عمده اصلی لایسنس و میزان مرغوب بودن مورد اعتماد بینالمللی دانست و افزود: به تازگی پتروشیمی نوری در نظر دارااست از گازهای اسیدی خود سولفات آمونیوم ساخت کند، البته هنوز انجام نشده است. ATP که به کمک فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یک عدد از منابع انرژی برای کار های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود البته باید همین انرژی به بخش های مختلف گیاه انتقال دیتا شود که به کمک بار الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می قدرت سرانجام گرفت که در صورتی که مقدار پتاسیم در گیاه قلیل باشد سرعت فتوسنتز آن هم اندک می شود. این عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مانند فعال نمودن آنزیم، در دست گرفتن اسمزی، تولید و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها اساسی کاتیونها را بر عهده دارد. کود سولوپتاس کوالی مکس تمام محلول در آب بوده و قابلیت مصرف بصورت کودآبیاری، محلول پاشی برگی و همچنین مصرف در سیستمهای هیدروپونیک را دارد. انگور در مقایسه اهمیت بعضا از فضای سبز میوه نیاز به میزان بیشتری پتاسیم داراست (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، کیفیت میوه، تعادل و انتقال عناصر و تحمل به تنشها در انگور دارااست (Yildirim et al., 2009; Karimi, 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در جواب مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم مایع لطفا از برگه ما بخواهید.