فرش تعمیر: زانو کیکر در مقابل قدرت برانکارد

[ad_1]

اغلب اوقات فرش نصب را با استفاده از آنچه که به نام یک زانو کیکر به نصب فرش خود را. این است که ابزار اندازه کافی برای نگه داشتن خود را از فرش خوب و محکم برای سال آمده است ؟ است وجود دارد یک تفاوت بین این تکنسین های مورد علاقه و قدرت برانکارد? شما را پیدا خواهد کرد که با استفاده از یک زانو کیکر در مقابل یک قدرت برانکارد می تواند تفاوت قابل توجهی در عمر فرش خود را. زانو کیکر فقط نمی فرش به اندازه کافی محکم; چین و چروک اجتناب ناپذیر است; قدرت برانکارد راه رفتن است.

زانو کیکر

این مکانیسم است که فرش خود را نصب ابزار های مورد علاقه. به همین دلیل است که این ابزار مانند یک مورد علاقه در میان نصب? پاسخ این است که زمان. با استفاده از یک زانو کیکر اجازه می دهد تا برای سریع نصب کنید. شما وضع فرش را اعمال دستگاه و سپس انفجار آن با زانو خود را در حالی که شما پهلو فرش بر روی میخ سرپهن کوچک ، شما می توانید انجام یک نصب و نه به سرعت با استفاده از این رویکرد در اطراف لبه های اتاق خود را. وجود دارد یک مسئله مهم است هر چند زانو کیکر فقط نمی فرش تنگ به اندازه کافی.

فلش رو به جلو و دو سال پس از نصب خود را. با توجه به ترافیک سنگین پا تغییرات آب و هوا و رطوبت خود را فرش اشکال و تغییرات است. آن است که دیگر به عنوان به عنوان آن بود زمانی که آن را برای اولین بار نصب شده تا حدس بزنید چه ؟ شما متوجه یک چین و چروک در راهرو است. سپس یکی دیگر از چین و چروک نشان می دهد تا در اتاق خواب. قبل از اینکه شما آن را می دانم وجود دارد, چین و چروک در همه جا! این چین و چروک به مخاطره می اندازد شما و فرزندان خود را با امکان قطع بیش از یکی از این امواج.

قدرت برانکارد

بنابراین چه چیزی شما را در حال حاضر ؟ فرش خود را تنها چند سال پیر و شما نمی خواهید به پرداخت هزینه برای دیگری معیوب و نصب کنید. قدرت برانکارد است که خود را نجات دهنده است. تفاوت بین استفاده از قدرت برانکارد و یک زانو کیکر خواهم با استفاده از یک آچار گشتاور در مقابل با استفاده از دست خود را برای سفت کردن یک پیچ. امتداد آن را فرش خود را فراتر از آنچه زانو ضربه زن می تواند تامین فرش شما خواهد بود و چین و چروک خوردن رایگان برای سال آمده است. هنگامی که به درستی استفاده می شود فرش شما نباید تحت تاثیر رطوبت و تغییرات آب و هوا یا ترافیک پا. شما واقعا نباید دیدن هر گونه امواج برای 5 سال یا بیشتر!

با استفاده از قدرت برانکارد می کند را اندازه گیری مهارت بنابراین من توصیه شما را به استخدام حرفه ای برای مراقبت از کسانی که چین و چروک برای شما. مطمئن شوید که آنها را در واقع با استفاده از راست دستگاه. یک بازدید از فرش تعمیرات شرکت داشته امواج رفته در کسری از هزینه یک نصب تازه. بنابراین زمانی که شما متوجه فرش خود را کمی شل اخم نکنید. فرش خود را یک قدرت برانکارد به دور از بین بردن تمام چروک نگرانی.

[ad_2]