عملکرد پرشر سوئیچ با پرشر گیج متفاوت است

نکتۀ حساس در همین دسته پرشر سوئیچ ها آن است که تا جای ممکن در نصیب الکترونیکی آنها از جرقه زدن اجتناب شود زیرا از این جور سوئیچ ها به جهت گازهای مشتعل به کار گیری می گردد. ترمینالها، اجزایی میباشند که برق محل ورود و خروجی سوئیچ فشار به آنها وارد میشود. از این تجهیز برای تشخیص حضور سیال استعمال میشود. پیچ تنظیم به جهت ارتقاء و کمتر فشارهای تنظیم شدهی نقطه راهاندازی مجدد و نقطه جدا گزینه استفاده قرار میگیرد. زمانی که روی “خودکار” یا این که “روشن” تنظیم باشد، سوئیچ حساس تنظیمات نقطه راهاندازی دوباره و نقطه انقطاع از پیش مشخص شده فعالیت می‌نماید تا دوران روشن یا این که خاموش شدن موتور را گزینش کند. این تجهیز به گونهای طراحی شده است که فشار فرآیند را مانیتور کرده و در شکل رسیدن به فشار مشخص و معلوم شده (نقطه تنظیم)، سیگنال خروجی مخابره کند. سوئیچ فشار حساس یک هیسترزیس است، یعنی دامنه تفاضلی اطراف نقطه مبنا که مشهور به باند یا این که نوار مرده سوئیچ است، و در داخل آن، تغییرات کوچک فشار، موقعیت کنتاکت ها را تحت تاثیر قرار نمی دهند. یک سوئیچ فشار، یک یا این که دو پورت فشار دارد. این به این معنی که تحمل فشارهای فراتر یا تشخیص فشارهای پایینتر برای این دستگاهها دشوار و تقریباً غیر ممکن هست و این برای فرآیند ما زیاد خطر آفرین است. وظیفه سنسور تشخیص اختلاف فشار دربین دو محل ورود و فعالسازی دکمه جدا و وصل می باشد. زمانی که در یک پالایشگاه فشار یک یا تعدادی مخزن به رخ ناگهانی افزایش مییابد همین ابزار پرشر سوئیچ هست که فورا این موضوع را تشخیص داده و سبب به بسته شدن سیستم میشود. سوئیچ در دست گرفتن فشار یک کنتاکت الکتریکی داراست که زمانی فشار به مقدار گزینش شده میرسد، کنتاکت فعال شده و سیگنال الکتریکی را ارسال میکند؛ در نهایت سوئیچ پرشر سوئیچ دیجیتال جدا میشود. پرشر سوئیچ ها در انواع هوا، گاز (جهت مشعل های گازی) و آب (مناسب به جهت راهاندازی پمپ آب) بوده و در صنعت های متعدد جهت بالا بردن ظریب اطمینان سیستم، تهیه و تنظیم اتوماتیک و کنترل کارایی سیالات و گازها بکار برده میشوند. در کلیه موقعیت های بالا قطعۀ تحت فشار بر اثر نیروی اعمالی تغییر رخ می دهد و جابجا می گردد تا کنتاکت را قطع و وصل نماید. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان اکثر در آیتم پرشر سوئیچ شکوه لطفا به بازدید از وب سایت ما.