صافکاری با روش ساکشن

صافکاری با ساکشن

بخش اعظمی از اشخاصی که به دنبال صافکاری خودرو خود هستند حیاتی اصطلاح صافکاری دارای ساکشن مواجه شده اند.

ولی صافکاری اساسی ساکشن چیست؟ پیش از پرداختن به چیستی صافکاری اهمیت ساکشن ضروری است اصطلاح ساکشن برایمان واضح سازی شود. ساکشن به معنای مکش و جذب به وسیله مکیدن است. در واقع ساکشن اسم دستگاهی هست که بوسیله پمپ مکش و حیاتی تولید خلا منجر ساخت فشار منفی شده و هوا را به داخل می‌کشد

همین دستگاه در حرفه‌های متفاوتی متناسب مهم نیاز آن رشته به کار گیری می‌شود. در عملیات صافکاری، ساکشن دستگاهی میباشد که حساس ایجاد خلا، قر شدگی بدنه اتومبیل را اهمیت ساخت مکش یا به عبارتی فشار منفی به سمت بیرون می‌کشدایجاد مکش در بدنه خودرو دارای دقت به ابعاد قر شدگی به وسیله ابزارهای متفاوتی می‌تواند انجام گرددبه کارگیری از تملبه‌های دستی معمولی ترین منش برای رفع قرشدگی‌های کوچک بدنه ماشین می‌باشد که در مطلب صافکاری در منزل به آن پرداخته ایم.

 ولی مراد از ساکشن در صافکاری، به کار گیری از دستگاه ساکشن است که با نام دستگاه مکنده هم شناخته می‌شودفعالیت اساسی دستگاه مکش بدین رخ است که با اتصال کلاهک مکنده به درون نصیب قر شده بدنه را به سمت خارج می‌کشند و آن‌گاه اهمیت به کارگیری از چکش کاری بدنه اتومبیل را به شکل اولیه آن بر می‌گردانند.

در انجام اینکار از سشوارهای صنعتی به کار گیری می نمایند تا از شکستن رنگ خودداری نماینداستفاده از صافکاری مهم دستگاه مکش یا این که همان صافکاری اصلی ساکشن یکی از معمولی ترین راه‌های صافکاری سوای رنگ هست که به از بین بردن قر شدگی‌های خودرو امداد می‌نمایدصرفا در صورتی در این شیوه از نقاشی خودرو استعمال می شود که رنگ بدنه در گیر آسیب شده باشد.

روش کار صافکاری با ساکشن

شیوه فعالیت صافکاری اساسی دستگاه مکش به ترتیب پایین استابتدا صافکار می بایست کلاهک مکنده صافکاری خودرو را به درستی در بخش فرورفته یا به اصطلاح قر شده بدنه خودرو، قرار بدهداعتنا داشته باشید که تهیه و تنظیم کلاهک در قسمت صحیح، اساسی زیادی دارااست و بی تردید می بایست نتظیم آن به صدق شکل بگیرد. پس از قرار دادن کلاهک دستگاه مکنده صافکاری خودرو، بخش فرو رفته را دارای ساخت خلاء به بیرون کشیده و وضعیت آن بهبود یافته و صاف می‌شود.

قیمت صافکاری با دستگاه مکش

واضح میباشد که اهمیت توجه به تکنولوژی به فعالیت رفته در همین شیوه صافکاری و مقدار مهارت مورد نیاز صافکار، بها بالاتری در قیاس اصلی بقیه روش‌های صافکاری و تعمیر بدنه اتومبیل دارند. از این رو غالبا چنین روشی را به جهت خودروهای گران قیمت یا قر شدگی‌های وخیم، به عمل می‌گیرند

 روند صافکاری با دستگاه ساکشن

صافکاری مهم طرز ساکشن را می توان به سه تراز اساسی تقسیم کرد:

 ۱.مرحله اول دسته‌ها بلاگ