سقف متحرک چیست ؟

در همین پژوهش بهمنظور تصدیق کارایی و کارایی مدلهای پیشنهادی از تجزیه و باز‌نگری منحنی ROC برای نشاندادن عملکرد روشهای پیشنهادی استفاده شده است. در ادامه و در صورت 5 نمایشی از مقدار کارایی نحوه پیشنهادی در مورد قضیه پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 براساس باز‌نگری معیار کارایی ROC نمایش دیتا شده است. مفاهیم معماری استوار و انرژی در ساختمان سازی اهمیت اعتنا به چالش آلودگی گوشه و کنار زیست و نبود سوختهای فسیلی در سالیان اخیر اصلی و مقام ویژهای یافته است، به صورتی که پیامدهای ناشی از به کارگیری روزافزون از سوختهای فسیلی به خواسته دستیابی به آسایش اعضا به کار گیری از سامانههای ایستا در ساختمانها را در کانون دقت قرار دیتا است. مفاهیم معماری استوار و انرژی در ساختمان سازی اهمیت دقت به معضل آلودگی گوشه و کنار زیست و کمبود سوخت های فسیلی در سالیان آخر اساسی و منزلت ویژه ای یافته است» به صورتی که پیامدهای ناشی از به کارگیری روزافزون از سوختهای فسیلی به مراد دستیابی به آسایش اعضا استعمال از سامانههای ایستا در ساختمانها را در کانون اعتنا قرار دیتا است. سقفهای متحرک معمولا از موادی ساخته می گردند که گرمای خورشید را از خویش عبور نمیدهند. در همه رستوران های شیک و مدرن سقف متحرک یک عدد از المان های زیبایی و جذابیت آن مکان است که مراجعه کنددگان را دوچندان شادمان و راضی می خانه دارای سقف متحرک کند. همچنین، بیان شد رئیس عدم قطعیت در مشکلات تصمیمگیری، باوجود پیشنهادهای متفاوت ارائهشده در ارتفاع سالهای اخیر، هنوز یک موضوع تحقیقاتی چالشبرانگیز می باشد و یکی از از کاراترین مدلها در سال های آخر استعمال از مجموعههای فازی گونه 2 در فرایندهای تصمیمگیری پیچیده است. به کار گیری از روشی جامع به جهت کمتر نوع باز‌نگری شد که در عمل زیاد طاقت فرسا است. بدین ترتیب، در این پژوهش سعی بر آن است که اساسی معرفی اشکال این حوضچهها و همچنین مشخصههای تاثیرگذار در تعیین هر یک از آنان بر اساس نیازها و موقعیت اقلیمی قدم موثری برداشته شود. اهمیت توجه به نتایج بهدستآمده و نمایش آنان ازطریق رخ 5 و نتایج عددی در جدول 4، میتوان ابلاغ کرد عملکرد نحوه پیشنهادی ADT2FTW بهمنظور پیشبینی الگوهای سریهای وقتی کووید-19 میزان 81/93 درصد برای دورة کوتاهمدت است. نتیجه ها بهدستآمده در همین جدول نشان ارائه می کنند عملکرد طریق پیشنهادی بهمنظور پبشبینی الگوهای بیماری کووید-19 در سری هنگامی کوتاهمدت 81/93 درصد و در بلندمدت 33/91 درصد است. همین استراتژی بهمنظور اعتبارسنجی برای بررسی دسته پیشبینیکنندة پیشنهادی این پژوهش در مطالعة موردی پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 است. آنگاه اساسی به کار گیری از طرز اعتبارسنجی 10- گزیده به جهت آنالیز نحوه پیشنهادی در مسئله پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 براساس واحد سنجش محاسبة کارایی ناحیة زیر منحنی (AUC) نتیجه های بهدستآمده در جدول 5 نشان داده شدهاند.