دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

۲- روزنه سقفی تایلی سوای فریمِ ترکیبی حساس روزنه سه طرفه قیمت دریچه سقفی گرد سقفی. دریچه سقفی اساسی روزنه گرد برجسته هم میتواند در ورقه تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و هم میتواند بصورتِ فریم دار در بدنه ی سقفِ مهم نصب و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی اساسی روزنه گرد برجسته نیز میتواند اهمیت دمپر باشد و هم فارغ از دمپر باشد. روزنه سقفی چهار طرفه هم می تواند به رخ مستقل بر بر روی سقف تعبیه و کارگزاشتن شود و هم می تواند بر محل حفره تایل های سقف کاذب نصب و تعبیه شود. دریچه سقفی تایلی کلیدی دریچه گردِ جت نازل هم می تواند بصورتِ بدونِ فریم و هم بصورتِ بافریم ساخت شود. تولید در رنگ های متعدد سفید ، کرم ، استخوانی ، قهوه ای ، طوسی و … حیاتی توجه به شکل و ظاهرِ دکوراتیوِ روزنه جت نازل ، همین مورد قضیه باعثِ استقبالِ کارفرمایان و مهندسان و طراحانِ ساختمان از به کارگیری از این دسته دریچه ( دریچه سقفی تایلی حیاتی دریچه گردِ جت نازل)در پروژه های خود شده است. این جور دریچه سقفی دارای ساختار پره های داخلی (U) صورت موجب پرتاب هوا به سه جهت متفاوت می شود. به جهت کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب هم از طرز سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ استعمال می شود که از گونه های سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و خورشیدی تشکیل می شود.بطورکلی به روزنه هایی که از طریقِ سقف هوارسانی می کنند روزنه سقفی می گویند.دریچه سقفی می تواند چهارگوش، گِرد و تایلی باشد. ساختار همین دریچه ها بگونه ای می باشد و که تعدیل هوا از تمام جهات آن قابلیت و امکان پذیر می باشد و این دریچه می توان به عنوان دمش و مکش هم استعمال کرد. در پشت دریچه های گرد برجسته و تخت، دمپر هایی تعبیه شد که مقدار دبی دلخواه هوا تهیه و در اختیار گرفتن کرد. همینطور می توان با به کارگیری از دمپر های اختصاصی در پشت همین دریچه ها میزان دبی دلخواه هوا تهیه و تنظیم و در اختیار گرفتن کرد. همین جور روزنه سقفی را می قدرت به طور مستقیم بر روی سقف پیچ کرد و هم می اقتدار بر محل حفره تایلهای سقف کاذب جانمایی و کارگزاری کرد.