خانه هوشمند ایرانیان-نماینده رسمی اشنایدر

کیتز و آخوس معتقدند بعدها فنی و اجتماعی مربوط به یک تکنولوژی به موازات هم بر شکلگیری برداشتها و تصورات از تلفن همراه و نحوة به کار گیری از آن تأثیر جدی اولین خانه هوشمند جهان میگذارند. تأثیر تلفن یار بر تعاملات بین همسران من جمله چالشبرانگیزترین موردها به کار گیری از تلفن همپا در خانواده است. در همین پژوهش کارایی شده است دارای رویکردی تفسیرگرایانه و حساس بهکارگیری طرز نظریة زمینهای، نقش تلفن یار در ارتباط ها در بین همسران در شهر اصفهان مطالعه شود. از مواقعی که همواره بشر اعتنا زیادی به آن داشته ، استعمال و به عمل گیری امکاناتی هست که منجر به وجود داخل شدن منزل هایی است که اصطلاحا به آن ها منزل هوشمند می گویند که به جهت وصال به این هدف ، در طول زمان های گوناگون بسط و فناوری راه و روش حل های مختلفی را آزموده و رفتار کرده اند . همین امکانات ارتباطی به این معنی است که میتوان به راحتی این دستگاهها را حیاتی روشهای گوناگون در اختیار گرفتن کرد و به آنان امر داد. در این مرحله بر مبنا محصولات تعیین شده به وسیله کارفرما و پیش بینی چند امکانات خانه هوشمند در آینده ، لوله گذاری و سیم کشی پروژه اصلی محاسبه متخصص فنی شرکت پلان انجام می شود. آینده سازان و ایده پردازان نسل توسعه الکترونیک تحت مارک هانتا یک شرکت علم بنیان در حوزه هوشمندسازی ساختمان وسیستم رئیس هوشمند ساختمان می باشد. در راستای همین هدف، بعد ها خوشایند و ناخوشایند مصرف تلفن همراه، فرایندها و تعاملات معنادار ناشی از مصرف تلفن همراه، شرایط و زمینههای شکلدهندة همین فرایندها و نحوة مدیر زوجین بر آن واکاوی میشود. موضوعی که دغدغه اصحاب دانش و اخلاق است و زوجین (بهخصوص همسران جوان) نیز بهمراتب به نوعی اهمیت همین معضل مواجه شدهاند و سعی در سامان آن دارند. و همچنین جمعیت رو به پیری است و رغبت همسران جوان به فرزندآوری کمتر یافته است. چرا در ساختمان ها اتصال دستگاه ها به اینترنت اهمیت رویش نمایی روبه رو است؟ افزایش میزان طلاق، کمتر مقدار ازدواج، رویش پدیدة ازدواج سپید و ارتقاء تمایل جوانان به زندگی مجردی از جمله همین آسیبها هستند؛ بااینحال، لازم است جامعهشناسی اصلی راه شناختی و تفسیری و نگاه بینابین چگونگی انطباق خانوادة اهل ایران حیاتی این پدیده را واکاوی کند تا پیامدهای نامطلوب و تهدیدکننده و تغییرات دیگری را کشف کند که در سبک زندگی، ارزشها و هنجارهای خانوادگی صورت میگیرند و احتمالاً در آینده جریانساز میشوند. بدون تردید رخنه تلفن همراه، تغییراتی در سبک زندگی و نحوة تعاملات اشخاص در خانوادهها به ملازم خواهد داشت که این پژوهش در پی کشف منتخب از این پیامدها و پدیدههاست.