بهترین سایت کربن فعال

ج) احتراق گازهای سمی احتراق گازهای سمی
اگر جذب وزن مولکولی و نقاط جوش گازها نسبتاً زیاد باشد ، جذب توسط کربن فعال شده از گازهای آلی رقیق شده در هوا بسیار مؤثر است ، اما جذب وزنی مولکولی کم متیل مرکاپتان (6 درجه سانتیگراد) و تری متیل آمین (3 درجه سانتیگراد) است. بسیاری از بخارات معدنی مانند سولفید هیدروژن (−41 درجه سانتیگراد) یا آرسن (62.5 درجه سانتیگراد) به شدت روی کربن فعال جذب نمی شوند. در چنین مواقعی بهترین راه حل برای کربن فعال شده یا تبدیل بخارات به محصولاتی است که توسط نیروهای بدنی قوی تر جذب می شوند و یا اکسیداسیون بخارها به محصولات ثابت یا بی ضرر کاتالیز می شوند.

استفاده های معمولی از کربن فعال آغشته شده برای از بین بردن گازهای سبک ، کنترل گازهای سمی یا بو موجود در تصفیه خانه های فاضلاب ، کارخانه های خمیر کاغذ و سایر منابع است. بنابراین ، سولفید هیدروژن و مرکاپتان را می توان به عنوان سولفیدهای محلول در محلول با آغشته کردن کربن فعال با سولفات مس یا استات سرب ثابت کرد ، یا با آغشته کردن کربن با پایه قوی مانند هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم می توان خنثی شد . کربن فعال شده آغشته به قلیایی نیز در غلظت های کم در برابر دی اکسید گوگرد و کلر مؤثر است . جایگزین آغشته به یدید پتاسیم است که به عنوان یک کاتالیزور برای تشکیل آن عمل می کندگوگرد عنصری ، باعث کاهش مقدار اسید سولفوریک تولید می شود. آمونیاک و آمین ها را می توان با کربن فعال آغشته به اسید فسفریک یا روی استات از بین برد .

منبع :  بهترین سایت کربن اکتیو