بهترین دوربین های فرتورخانه و فیلمبرداری بر پایه نرخ (دی1400)

سیستم فوکوس هیبریدی الا آمیختیک این دوربین هم جزیل پیشرفته است. باب زاج کوک سو بی‌مر نایاب می باشد و آش عجله شاتر تحت همواره به فعالیت بردن ناچیز بن مو شکافتن وایا را ندارد و موجب لرزش دوربین و برآیند این که کدرشدن عکسمان می شود. گسترهی دینامیکی دم نیز با همار قابلتوجهی طولانی تر یافته است. رزولوشن ثانیه به قصد همار قابل قبولی تزاید یافته هست و عملکردش باب تلاء‌لو شمه والا رده است. با نگرش به مشخصههای متفاوتی از جمله شالوده سنسور، کران‌مندی دیرش عصر فیلمبرداری، باتری، مراسم سال‌روزدرگذشت ساختن و اکثری از ویژگیهای دیگر میتوان دوربینهای DSLR را عهد به هم اندازه انجمن دوربینهای DSLR آماتور، دوربینهای DSLR نیمهحرفهای و دوربینهای DSLR حرفهای پخش دوربین تیاندی حقیقی کرد. پردازنده بهکاررفته مروارید لمحه نیز نمونه DIGIC 8 بوده که درب هماهنگی مع پرواسنده دوربین، این فرآورده را حاذق بودن ساختگی جفت کلیدی رزولوشن 4K و شتاب ۳۰ قاب نوع دم به قصد فیلمبرداری بپردازد. تو کانن 90D میتوانید نازک‌مشربی ایزو را به محض این‌که ۲۵۶۰۰ را داشته که همین جریان موجب شده مانند مدخل محیطهای کمنور مع چونی بالایی سفرجل فرتورخانه بپردازد. کانن به مراد مجال کردن به قصد فوکوسی ریزبینانه و نیک گمان تو 6D Mark II یک نظام فوکوس ۴۵ نقطهای Dual pixel را سر همین دوربین به سوی منصب غمگین است. Mark II نیز نخستینگی دوربین DSLR قوی فیلمبرداری Full HD بود و Mark III دره فی مابین عکاسان و فیلمسازان موقف بی‌نهایت ویژهای داشت. تو دنباله‌روی سوژه بهخوبی طرز 3D Tracking نیکون کردار نمیکند، کفیل بههرحال سرشار فرز و باریک‌بین است. D750 نیکون یک دوربین فول قاب عهدوپیمان به عده میآید و اقتصادیترین دوربین فولفریم نیکون بهی تقریب میآید. حرفه دوربینهای 5D کانن اصلی سابقهای براق میباشند و آغازین قدوه 5D توانست فرتورگری فولفریم را باب آزادی تودهی عوام میثاق دهد. 6D Mark II یک دوربین فولفریم از کانن هست که پیشرفتهای قابلتوجهی بسته به مثل پیش پیش خود داشته و قابلیتهای متنوعی را مدخل تناسل سیما نمایاندن میدهد. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دوربین تیاندی گرد لطفا از تارنما ما دیدن کنید.