بازوی جرثقیل – چگونه به آنها اعمال می شود

[ad_1]

سلنجس به طور کلی استفاده می شود برای حمایت از یک بازوی آسیب دیده از کسی که نشسته است و یا قادر به راه رفتن است. سلنجس نیز می تواند به عنوان یک درمان دنده شکسته. بازوی جرثقیل و معمولا با یک باند مثلثی و اکثر کیت کمک های اولیه باید یکی و همیشه جای یک بار استفاده می شود. وجود دارد انواع مختلفی از جرثقیل استفاده می شود. اولین بازوی زنجیر – این استفاده می شود برای ارائه پشتیبانی به نیمه پایین تر از بازوی در هر کدام از این دو زیر موقعیت افقی یا داشتن بازو کمی مطرح شده از این. دوم این است که ارتفاع زنجیر است که فراهم می کند پشتیبانی برای نیمه فوقانی بازو با داشتن دست در خوبی مطرح موقعیت. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به با شکستگی برای کمک به کاهش تورم کمک به کنترل خونریزی و پیچیده شکستگی دنده.

چگونه به درخواست یک دست زنجیر

o پشتیبانی مجروح ساعد
o محل مثلثی پانسمان بین بدن و بازو
o عبور یک انتهای باند از طریق مجروح آرنج و کشیدن به مخالف شانه
o گسترش باند به طوری که پایین پانسمان است در خط با انگشت کوچک خود را
o را پایان پایین تر از پانسمان و بر بازوی سمت شانه به طوری که به پایان می رسد دیدار با
o کراوات دو به پایان می رسد با هم و پهلو هر دو به پایان می رسد در زیر گره به کمک پد آن و ارائه راحتی
o در برابر این نقطه به جلو در آرنج و امن آن را با یک پین یا پیچ و تاب و پایان تا آرنج است و ایمن در محل و سپس آن را پهلو به زنجیر
o در ادامه به بررسی به بازو به مطمئن شوید که آن است که به تنگ اما ارائه پشتیبانی به اندازه کافی

چگونه برای درخواست افزایش رسن

o حمایت از بازوی زخمی
o باید مصدوم را بازوی خود را تا به سمت مخالف خود را شانه در قطر موقعیت
o محل یک سر مثلثی باند بر روی شانه uninjured بازوی مطمئن شوید که نقطه پانسمان در سمت آسیب دیده از بازو
o برابر پایه پانسمان تحت مجروح بازو و پشت آرنج خود را
o آوردن دو انتهای باند را با هم و کراوات در uninjured شانه تاشو به پایان می رسد در زیر گره به ارائه یک پد ساخت آن را راحت تر
o پیچ و تاب و مواد اضافی در آرنج به ارائه مناسب بطور دنج قرار گرفتن و از این پهلو به زنجیر
o در ادامه به بررسی به بازو به مطمئن شوید که آن است که به تنگ اما ارائه پشتیبانی به اندازه کافی

در مواقع اضطراری که در آن هیچ کیت کمک های اولیه و یا مثلثی باند در دسترس است موارد مانند یک کراوات کمربند ضخیم ریسمان یا طناب یا هر گونه مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای حمایت از بازو. اگر هیچ یک از این موجود یک آیتم از لباس استفاده می شود.

[ad_2]