بازداشت 4151 نفر از عوامل انتقال موادمخدر به زندانها/ افغانستان قطب تولید شیشه جهان است- اخبار اجتماعی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مبارزه با ورود مواد مخدر به کشور و جلوگیری از ترانزیت مواد افیونی به سایر کشورها از طریق خاک ایران، همواره یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده و گواه این قضیه، جان‌فشانی و شهادت بیش از سه هزار و 800 شهید در راه مبارزه با این بلای شوم است.

گرچه سایر کشورها همچون آمریکا و کشورهای اروپایی برای مبارزه جمهوری اسلامی ایران با مواد مخدر نه تنها کمک بلکه سنگ‌اندازی نیز می‌کنند اما جمهوری اسلامی ایران همواره برای مقابله با ورود موادمخدر به کشور و ترانزیت آن به سایر کشورها مخصوصاً کشورهای اروپایی گامهای استوار و محکمی برداشته است.

تنها در سال گذشته بیش از 950 تن موادمخدر توسط جمهوری اسلامی ایران کشف شد، موادی که مقصد آن نیز کشورهای اروپایی بود.

26 ژوئن (پنج تیر) روز جهانی مبارزه با موادمخدر است و در کشورمان نیز همزمان با این روز، هفته‌ای با عنوان “هفته مبارزه با موادمخدر” نام‌گذاری شده است.

در همین رابطه و در آستانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر با ناصر اصلانی؛ معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت‌وگو کردیم، وی پیش از ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نیروی انتظامی فعالیت داشت و فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی و غرب استان تهران نیز از جمله سوابق وی بود.

مشروح بخش نخست این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است.

تسنیم: برنامه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر در سال گذشته برای مقابله با مواد مخدر چه بوده است؟

دبیرکل ستاد برای سال 98 دو اولویت را برای مقابله با مواد مخدر و کاهش تقاضا به اعضاء ستاد ابلاغ داشته و تمام اقدامات بر اساس این دو اولویت انجام گرفته است:

الف) افزایش اقدامات فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، صیانت و توانمندسازی معتادان

ب) مقابله همه جانبه با جرایم مواد مخدر

در حوزه مقابله با جرائم موادمخدر نیز راهبردها و تاکتیکهایی توسط دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اولویتهایی همچون توسعه و گسترش اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در شرق و حاشیه شرق کشور، گسترش اقدامات اطلاعاتی به منظور ضربه زدن به شبکه‌ها و باندهای قاچاقچیان موادمخدر، ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان، جمع‌آوری معتادان متجاهر، پاک‌سازی نقاط آلوده، با اولویت محیط پیرامونی مراکز آموزشی و دانگشاه‌ها و مدارس اتخاذ شده است.

تسنیم: میزان و جزئیات کشفیات موادمخدر در سال گذشته و سال جاری چه میزان بوده است؟

درسال 98 مجموعاً 950 تنو 525 کیلوگرمموادمخدرتوسطنیروهایمقابله‌ایکشفشدکهدرمقایسهباسالقبلآن (97) افزایش 20 درصدیداشت.

ازمجموعکشفیاتموادمخدردرسالگذشته، 80 درصدمربوطبهماده‌مخدرتریاک، 9 درصدحشیش،دودرصدهروئین،سهدرصدمرفین،دودرصدشیشه‌بودوسایرموادمخدراعمازسوختهشیرهتریاکسهمیچهاردرصدیدرکشفیاتداشت.

درسالگذشتهمجموعکشفیاتتریاک، 761 تنو 170 کیلوگرمبا 22 درصدافزایشکشف،حشیش، 89 تنو 16 کیلوگرمبا 11 درصدکاهش،هروئین، 22 تنو 424 کیلوگرمبا 6 درصدکاهش،مرفین، 24 تنو 969 کیلوگرمباهفتدرصدافزایش،شیشه، 16 تنو 974 کیلوگرمبا 208 درصدافزایشوسایرموادمخدر 35 تنو 972 کیلوگرمبا 139 درصدافزایشنسبتبهسالقبل (97) روبه‌روبود.

86 درصدازموادمخدرمکشوفهدرسالگذشتهتوسطنیرویانتظامی، 11 درصدتوسطوزارتاطلاعات،سهدرصدتوسطسازمانبسیجمستضعفینومابقیتوسطگمرکوسازمانزندانهاکشفشد.

2385 مورد درگیری نیروی مقابله‌ای با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر

درسالگذشتهمجموعاًدوهزارو 385 فقرهعملیاتدرگیریتوسطنیروهایمقابله‌ایباعناصراصلیقاچاقمواد مخدرصورتگرفتکهنسبتبهسالقبلآن 24 درصدافزایشداشت؛همچنیندوهزارو 168 باندقاچاقمواد مخدردرسالمذکورمتلاشیشدندکهنسبتبهسالقبلآنپنجدرصدافزایشداشت.

همچنیندرانهدامکارگاهشیشهبا 10 درصدکاهشودرکشته‌هایاشراربا 12 درصدافزایشنسبتبهسال 97،روبه‌روبودیم.

توقیف بیش از 20 هزار دستگاه خودرو مربوط به قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته

درسالگذشته 20 هزارو847دستگاه خودرومربوطبهقاچاقچیانموادمخدرتوقیفشدندکهنسبتبهسالقبلآن 16 درصدافزایشداشت.درکشفسلاحازقاچاقچیاننیزدرسال 98 باافزایش 10 درصدیمواجهبودیم.همچنیندرسالقبل 414 هزارو 809 نفردربارهقاچاقموادمخدرودرطرحهایجمع‌آوریمعتادانمتجاهربازداشتشدند. (ازاینتعداد 224 هزارو 270 نفرعناصراصلیقاچاقموادمخدروتوزیع‌کنندگانخردو 190 هزارو 539 نفرمعتادمتجاهربودند).

مواد مخدر , قاچاق مواد مخدر , پلیس مبارزه با مواد مخدر , تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران , شرکت های دانش بنیان , سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور , زندان , قوه قضائیه ,

برخیازنخبگانواصحاب ‌رسانهعنوانمی‌کنندکهکشفیات 950 تنیموادمخدرباتوجهبهتولیدبیشترموادرویدادهاست علی‌رغم 29 درصد کاهش سطح زیر کشت،مادرسال 98 رویکردمتفاوتیباسال 97 داشتیم،یکیازاینرویکردهااینبودکهبیشتریناقداماتوسرمایه‌گذاری‌ازبعدتجهیزاتبرروینقاطصفرمرز،استانهایشرقیوشمال‌غربیکهدارایمرزهستند،پرداخت شد که 76درصدکشفیاتموادمخدردرسالگذشتهدرشرقوحاشیهشرقکشوربودهیعنینیروهابهجایمقابلهدرعمقکشور،مبارزهخودرادرنقاطصفرمرز، شرق و حاشیهشرقکشورانجامدادندو 24 درصدکشفیاتدرعمقاستانهابهوقوعپیوست.

72 درصدعملیاتهایمقابلهبامواد مخدردرسالگذشتهاطلاعاتی، 25 درصدانتظامیوسهدرصدرزمیبود؛ درمجموعباوجودافزایشعملیاتودرگیری،باندهایمتلاشیشده،بازداشتمتهمان،هلاکتعناصراصلیقاچاقمواد مخدرواموالکشفشدهازقاچاقچیان،شاهدکاهش 56 درصدیتعدادشهدادرراهمبارزهبامواد مخدرنسبتبهسال 97 بودیم که تمام اقدامات مذکور نشانگر افزایش اقدامات مقابله‌ای نسبت به سال مشابه است.

زمانی کهعملیاتهاواشرافیتاطلاعاتیبالاترباشد،قطعاًدرتلفاتمادیوانسانیشاهدکاهشخواهیمبود.

کشف بیش از 213 تن موادمخدر در 2 ماه نخست سال جاری

دردوماهگذشتهازسالجاری (99) نیز 213 تنو 507 تنموادمخدرکشفشدهدرحالیکهاینرقمدرمدتمشابهسالگذشته، 145 تنو 745 کیلوگرمبودهیعنیشاهدافزایش 46 درصدیکشفیاتبودیم.

بهطورکلدردوماهسالجاری،درکشفهروئین 63 درصدافزایش،مرفین 49 درصدکاهش،تریاک 55 درصدافزایش،حشیش 74 درصدافزایش،شیشهپنجدرصدافزایشوسایرموادمخدر 37 درصدکاهشنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبودیم.

دردوماهنخستسالجاری،نسبتبهمدتمشابهسالگذشته،عملیاتومقابلهباقاچاقچیانموادمخدر 17 درصدافزایش،باندهایمتلاشیشده 90 درصدافزایش،انهدامکارگاهشیشههشتدرصدکاهش،خودروهایتوقیفی 32 درصدکاهشوکشفسلاحازقاچاقچیان 32 افزایشداشتهاست.

مواد مخدر , قاچاق مواد مخدر , پلیس مبارزه با مواد مخدر , تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران , شرکت های دانش بنیان , سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور , زندان , قوه قضائیه ,

بازداشت 64 هزار متهم قاچاق موادمخدر در 2 ماه نخست سال جاری

درمجموعدردوماهنخستسال 99، 102 هزارو 405 نفردرارتباطباقاچاقموادمخدرودرطرحهایجمع‌آوریمعتادانمتجاهردرکشوربازداشتشدندکهازاینتعداد، 64 هزارو 827 نفرقاچاقچیو 37 هزارو 578 نفرمعتادمتجاهربودندکهتعدادبازداشتیدربارهمعتادانمتجاهرنسبتبهسالقبل (98) 18 درصدکاهشداشتهاست.

علتکاهشجمع‌آوریمعتادانمتجاهرنیزشیوعبیماریکرونابود،از اولاسفند 98 بهدلیلشیوعبیماریکرونا،جمع‌آوریمعتادانمتجاهرمتوقفشد و جمع‌آوری آنها از دو بعد دارای عواقب و ملاحظات اساسی بود.

با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیته‌های درمان و مقابله، در نهایت مقرر شد مشروط به رعایت کامل پروتکلهای اجرایی بهداشتی و اتخاذ تمهیدات لازم در این زمینه، جمع‌آوری با اولویت تهران آغاز و سپس در دیگر استانها اجرائی شود.

با توجه به آمادگی کامل سازمانهای مسئول، از نهم اردیبهشت ماه عملیات جمع‌آوری در تهران شروع شد و به تدریج در استانهای دیگر در حال اجرا است.

افغانستان تبدیل به قطب تولید شیشه در جهان شده است

ازاواخرسال 97،متأسفانهتغییراتیدرافغانستانبهوجودآمدوتمامتلاشخودرابرتولیدشیشهمتمرکزکردهومصممبرتولیدشیشهبودند؛باتوجهبهافزایشتولیدشیشهدرافغانستان،اقداماتجمهوریاسلامیایراننیزدرراستایکشفمادهمخدرشیشهافزایشیافت و همچنان شاهد این روند رو به رشد در افغانستان هستیم و این بیانگر آن است که افغانستان به موازات آنکه بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنتی بود، هم‌اکنون تبدیل به قطب تولید شیشه در جهان شده است.

تسنیم: عمده و مهمترین اموال مکشوفه از قاچاقچیان موادمخدر چیست؟

یکیازاولویتهایستادمبارزهباموادمخدرباتوجهبهتأکیداتمقاممعظمرهبری،ضربهزدنبهبنیانهایاقتصادیقاچاقچیانمواد مخدراست،همانگونهکهنیروهایانتظامیواطلاعاتیازابتدااقدامبهشناساییعناصراصلیقاچاقمواد مخدرمی‌کنند،اموالبهدستآمدهازقاچاقچیاننیزشناساییمی‌شود.

مواد مخدر , قاچاق مواد مخدر , پلیس مبارزه با مواد مخدر , تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران , شرکت های دانش بنیان , سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور , زندان , قوه قضائیه ,

درسال 98،مجموعهاموالشناساییشدهازقاچاقچیانمواد مخدربهترتیبمربوطبهوسایل‌نقلیه،طلا،جواهرات،پول،ارزوسهامو اموالغیرمنقول،املاکمسکونی،تجاری،صنعتیوکشاورزی بود.

کمیتهملی شناسایی اموال و مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی، در گذشته فعال بود، با توجه به اهمیت موضوع اصلاحاتی در ساختار کمیته انجام شد که از ابتدای سال جاری ضمن ارتقاء، در حال حاضر نیز در مرکز و استانها فعال است.

افزایش 138 درصدی اموال شناسایی شده از قاچاقچیان در سال 98

تا پایان سال گذشته اموال شناسایی شده از قاچاقچیان نسبت به سال قبل آن از افزایش 138 درصدی برخوردار بوده و برای 56 درصد از این اموال احکام قضایی صادر و در اجرایی مصوبات کمیسیون مرکزی فروش تعیین تکلیف شده است.

تسنیم: بعضاً ورود مواد مخدر به زندانها و خرید و فروش بین زندانیان، مطرح می‌شود، آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر با سازمان زندانها برنامه‌ای برای جلوگیری از ورود موادمخدر به زندانها دارد؟

سازمانزندانها،سازمانموفقیهمبرایتعلیموتربیتوهمبرایبازدارندگیمحکومانبوده و اینسازماندربخشهایمختلفباستادمبارزهباموادمخدرهمکاریداشتهاست. اقداماتارزشمندیهمازبعدنیرویانسانیوهمازلحاظآموزشوتجهیزمبادیورودیزندانها به دستگاه‌های “ایکس‌ری” و استفاده از سگ موادیاب توسطسازمانزندانهاصورتگرفته و توفیقات قابل توجهی در جلوگیری از ورود موادمخدر به داخل زندانها حاصل شده است.

زندانیان جدیدالورود و زندانیانیکهبهمرخصیمی‌روندومجدداًبهزندانبازمی‌گردند، همچنین مراجعان و ملاقات‌کنندگان همبهصورتفیزیکیوهمبادستگاه‌هایآشکارسازکنترلمی‌شونداماممکناستدربرخیمواردبهدلیلخطایدستگاه،مقدارناچیزیموادمخدرواردزندانشود؛در اینگونه موارد با اقدامات اطلاعاتی مجرمان شناسایی، کشف موادمخدر انجام و برخورد قاطعانه با بزهکاران صورت می‌گیرد.

البتهورودموادمخدربهزندانهادرتمامدنیارویمی‌دهدومختصبهکشورمانیست،سازمانزندانهاومقاماتمحترمقضائینسبتبهعدمورودمواد مخدر بهزندانهاقاطعیتلازموحساسیتدارند و در سال گذشته بالغ بر 161 کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان کشف و در این رابطه چهار هزار و 151 نفر عامل و انتقال موادمخدر به داخل زندان دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی مجازات شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با موادمخدر

به تأیید سازمان ملل‌متحد در چندین نوبت از جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچم‌دار مبارزه با موادمخدر یاد شده و جمهوری اسلامی ایران از شرکاء اصلی برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان ملل‌متحد در زمینه مبارزه با موادمخدر است.

مواد مخدر , قاچاق مواد مخدر , پلیس مبارزه با مواد مخدر , تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران , شرکت های دانش بنیان , سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور , زندان , قوه قضائیه ,

علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارزشهای دینی و انسانی از ناحیه مبارزه با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر که مقصد بسیاری از آنها کشورهای خارجی است متحمل خسارات انسانی و مادی فراوانی می‌شود، سازمانهای بین‌المللی و کشورهای هدف به بهانه تحریمها از هرگونه پشتیبانی ائم از کمکهای مادی و تجهیزاتی امتناع ورزیده و به وظایف و مسئولیتهای بین‌المللی خود عمل نمی‌کنند.

تسنیم: با توجه به وضع تحریمهای ظالمانه و عدم کمک تجهیزات توسط سازمانهای بین‌المللی به منظور مقابله هرچه‌ بیشتر جمهوری اسلامی ایران با ورود موادمخدر، اقداماتی توسط شرکتهای داخلی و دانش‌بنیان برای بومی‌سازی تجهیزات مقابله‌ای و کشف موادمخدر صورت گرفته است؟

ازدو،سهسالگذشتهباشرکتهایدانش‌بنیاننشستهایتخصصیداشتیموآنهابهمسئلهورودپیداکردند،امروزدستگاه‌هایایکس‌ریوآشکارسازکهموردنیازسازمانزندانهااستودرنقاطمرزیکاراییدارد،توسطاینشرکتهایدانش‌بنیانتولیدمی‌شودواینتولیداتبراساسنیازنیروهاینظامی،انتظامیومقابله‌ایبعضاًبااستفادهازاعتباراتجاریآنها،اعتباراتملییاحمایتوپشتیبانیستادمبارزهباموادمخدردراختیارسازمانهایمذکورقرارمی‌گیرد.

اما جمهوری اسلامی ایران به تنهایی به این مبارزه بی‌امان ادامه و تمام تلاش خود را بر جلوگیری از ترانزیت موادمخدر و روانگردان به دیگر کشورها قرار داده است چرا که بر اساس رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری تفاوتی بین جوانان ایران و اروپایی در اعتیاد به موادمخدر قائل نیست.

پایان بخش نخست

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link